Subjects Works

Journey to the West

One of China's Four Great Classical Novels (wiki)

Sha Wujing
Sun Wukong
Xuanzang
Zhu Bajie
© 2015 Ibrahim Tencer   · Blog · ·